UHLELO

ONKAMISA Vowels

ONGWAQA Consonants

Isimo sophawu sifaniselwe ngesimo somlomo

The shape of the symbol is made to mimic the shape of the mouth

Ukuloba kohlamvu kuqala ngonkamisa, bese kufakwa ongwaqa

The writing of a syllable begins with the vowel, then the consonants are added

 

 

Ngalezi nqutshwana ezincane sikhona ukubhala izinhlamvu eziningi.

With these few small processes we can write a wide range of syllables.

 

Imibala Colours

PDF: Incazo Yohlelo Lwesibheqe Sohlamvu